Tájékoztató helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről  

 


Tisztelt nyírbátori lakosok! 


Ezúton tájékoztatom, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata megkezdi a település középtávon elérendő fejlesztési céljait, az elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit kijelölő Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) elkészítését. 

Amennyiben városunk fejlesztésével kapcsolatban javaslatai, észrevételei vannak, e-mailben jelezheti a következő címen: nagy.livia@nyirbator.hu 

ITS elkészítését követően, a dokumentum honlapunkra történő feltöltésével még az elfogadás előtt lehetőséget biztosítunk annak véleményezésére. 


Nyírbátor, 2022. november 30. 

                                                                            Tisztelettel: 

                                                                                                            

 

 


Pályázati felhívás ügyvezetői munkakör betöltésére


 


Tisztelt Városlakók!

 

Az önkormányzati törvény alapján Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. november 30-án (szerda) 17.00 órakor

a Városháza Dísztermében (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.)

KÖZMEGHALLGATÁST tart

melyre Tisztelettel meghívom.

                                                                                                                    Téma:

                                                                                                                                    - Energiaválság hatásai Nyírbátorban és az ezzel kapcsolatos intézkedések

                                                                                                                                    Nyírbátor, 2022. november 08. 

                                                                                                                                                                                T i s z t e l e t t e l :        

                                                                                                                                                                                                                              MÁTÉ ANTAL sk.

                                                                                                                                                                                                                                polgármester


Tájékoztató a vendéglátók NTAK regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettéségről


 

Feleljünk, egymásért!

Népszámlálás 2022

 
Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.
 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján www.nepszamlalas2022.hu
 
Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyarországon él,
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
 
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden
• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.
Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.
 
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
 
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. 
 
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget. 
Feleljünk, egymásért!

VÁRJUK AZ ÖN JAVASLATÁT IS!
Nyírbátor Város Önkormányzata idén is „Nyírbátori Centenáriumi Sport Érdemérem” kitüntetésben részesít 1 fő sportolót.
A kitüntetést az a nyírbátori székhelyű sportegyesületben igazolt, vagy nyírbátori lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, Magyarországi vagy bármely nemzetközi sportegyesületben igazolt sportoló kaphatja, aki az előző év 2021.08.01. -2022.07.31. közötti időszakban az adott szakszövetség által jegyzett, elismert nemzetközi versenyen kiemelkedő, országos versenyen pedig 1-10. helyezést ért el, és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez.
Ön, mint nyírbátori lakos, kit javasol az év sportolójának?
Javaslatot tehet az alábbi linken szereplő  javaslattételi űrlap segítségével, melyet eljuttatni szíveskedjen a Polgármesteri Hivatalba Gyurkóné Bálványkövi Anita részére vagy továbbítani az alábbi e-mail címre: alpmtitkarsag@nyirbator.hu

Javaslattételi űrlap

Határidő: 2022. szeptember 19. (hétfő) 16:00 óra

 

 

 


Fürdőzz és nyerj!

A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő az új típusú QR kóddal ellátott Nyírbátor Kártya népszerűsítése céljából nyereményjátékot hirdet vendégei számára.

Játékszabályzat


 

T Á J É K O Z T A T Ó az egyszerűsített adóalap meghatározást választó (KATA-s) vállalkozások számára


 

Hasznos tanácsok a vad által belterületen okozott károk megelőzésében

Lakossági tájékoztató


 

Tájékoztató tűzvédelmi előírásokról 

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Tarló- és növényi hulladék éegetésének szabályai

Mezőgazdasági erő- és munkagépek, és aratás szabályai

Bejelentőlap jogszabályban engedélyezett égetéshez


Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete ismét pályázatot ír ki  a nyírbátori szociális-diákösztöndíjakra 2022/2023-as tanévre
Pályázni 2022. június 01. napjától - 2022. június 30. napjáig lehet, a pályázati kiírásnak megfelelő módon. Egy tanuló 1 tanévben egyfajta diákösztöndíjra pályázhat. Egy családból, 1 tanévben egyidejűleg több gyerek is nyújthat be pályázatot egyfajta diákösztöndíjra, amennyiben a pályázati kiírásnak megfelel.
A diákösztöndíj feltételeknek való megfeleléséről az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt 2022. július 29. napjáig. A döntésről a bizottság titkára 15 napon belül írásban tájékoztatja a tanuló szülőjét/törvényes képviselőjét. A nyertes pályázók szeptembertől kezdődően részesülnek a részükre megítélt ösztöndíjban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ESÉLYTEREMTŐ SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA A 2022/2023-AS TANÉVRE 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÁTORÍTÓ SZOCIÁLIS SPORT ÖSZTÖNDÍJRA A 2022/2023-AS TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FIATAL ALKOTÓK ÖSZTÖNDÍJÁRA  A 2022/2023-AS TANÉVRE 

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

TANÍTÓI /OSZTÁLYFŐNÖKI  NYILATKOZAT/JELLEMZÉS

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT JAVASLATA AZ ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZNyírbátor városában a Magyar Államkincstár az állampapír forgalmazás területén kihelyezett ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontban:
Polgármesteri Hivatal Nyírbátor, Szabadság tér 7.
2022. május 26. (csütörtök) 8:00 – 15:00 óra között

Tájékoztató


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről


NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

A Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) állapítja meg a civil szervezetekkel kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit, valamint az Önkormányzat költségvetéséből a civil szervezetek támogatására fordítandó összeg felhasználásának szabályait.
A Rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján:
„A Képviselő-testület minden évben, egyetlen alkalommal, a tárgyévi költségvetés tárgyalásával egyidejűleg pályázatot ír ki, amelyben részletesen meghatározza a pályázati feltételeket.”
Pályázni lehet: a Sport Alapból, a Kulturális Alapból és a Civil Alapból a civil szervezet éves működési támogatására; a Sport, a Kulturális és a Civil Alapból a város 2022. évi Rendezvénytervében szereplő közművelődési és kulturális programok, hagyományainkat ápoló rendezvények, és nemzeti ünnepek megrendezésére, a testvérvárosi kapcsolatok ápolására, a fesztiválokon, kulturális találkozókon, versenyeken való részvételre.

Pályázati kiírás

A pályázati adatlap

B pályázati adatlap

Átláthatósági nyilatkozat

Közzétételi kérelem


T Á J É K O Z T A T Ó a tevékenységüket szüneteltető KATA adózást választók záró bevallási  kötelezettségéről és újra bejelentkezéséről


BEISKOLÁZÁS 2022/2023

Felvételt hirdet a Leonardo Média Akadémia nyírbátori tagintézménye:

Kedves Szülők! Kedves Leendő Elsősök! 
A nagycsoportos óvodásoknak elérkezett az iskolaválasztás ideje. Szeptembertől iskolások lesznek, a betűk és a számok világába lépnek.
Az Élménysuliban sok-sok jó dolog vár majd rátok, gyerekek! Bepillanthattok iskolánk életébe a következő Betekintgető napunkon, amiről hamarosan tájékoztatást adunk. Addig is szüleitek segítségével töltsétek le jelentkezési lapunkat a Facebookról vagy átvehető személyesen az iskola portáján 7:30-16:00 között. (4300 Nyírbátor, Szentvér u. 20.)
 Kedves Szülők! Kedves Alsósok!
Szeretettel várjuk az alsós (2.-3.-4. osztályosok) diákok jelentkezését az Élménysuliba. A jelentkezési lapot letölthetitek innen a Facebookról vagy átvehető személyesen az iskola portáján 7:30-16:00 között. (4300 Nyírbátor, Szentvér u. 20.)
 Figyeljétek újabb pályázatainkat, versenyeinket, nevezzetek Ti is, és értékes ajándékokat nyerhettek!
Várjuk az Élménysuliba leendő diákjainkat! 

jelentkezési lap alsósok részére

jelentkezési lap felsősök részére


 Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2021. november 24-én (szerda) 17:00 órakor

További információk itt érhetőek el


Nyírbátor Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan


Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírbátor Kártyáról és a nyírbátori lakosoknak nyújtott egyéb kedvezményekről, támogatásokról szóló 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglaltak szerint PÁLYÁZATOT HIRDET LAKOSSÁGI INTERNET-HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT TÁMOGATÁSÁRA


VÁRJUK AZ ÖN JAVASLATÁT IS!
Nyírbátor Város Önkormányzata idén is „Nyírbátori Centenáriumi Sport Érdemérem” kitüntetésben részesít 1-1 fő sportolót.
A kitüntetést az a nyírbátori székhelyű sportegyesületben igazolt, vagy nyírbátori lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, Magyarországi vagy bármely nemzetközi sportegyesületben igazolt sportoló kaphatja, aki az előző év 2019.08.01. -2020.07.31. illetve 2020.08.01.-2021.07.31. közötti időszakban az adott szakszövetség által jegyzett, elismert nemzetközi versenyen kiemelkedő, országos versenyen pedig 1-10. helyezést ért el, és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez.
Ön, mint nyírbátori lakos, kit javasol az év sportolójának?
Javaslatot tehet az alábbi linken szereplő felhívás és javaslattételi űrlap segítségével: 

Javaslattételi űrlap 2020. évre

Javaslattételi űrlap 2021. évre

Határidő: 2021. szeptember 22. 


 

Ingyenes Jogi tanácsadás Nyírbátorban

 


Hőségriadó


Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a várható kánikula miatt 2021. július 26-tól (hétfő 12 órától) július 30-ig (péntek 24 óráig) III. fokú hőségriasztást rendelt el. A további tudnivalók a felhívásban találhatóak.

Felhívás


 

 

A kérdőívekről bővebb információ alább látható. Két kérdőívet dolgoztunk ki, felnőttek és 10-18 év közötti gyermekek számára. A kérdőívek online és offline is kitölthetők:
• felnőtt kérdőív: https://forms.gle/fLVrZZbLD8DXEDNF6 
A kérdőív 6 témakört ölel fel:
• az ivóvízkészlet tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme,
• a vízbázisvédelem szükségessége, módja,
• víziközmű-szolgáltatás Magyarországon,
• a víziközmű rekonstrukciós feladatok jelentősége,
• a szennyvíztisztítással összefüggésben a szennyezés megelőzés lehetőségei,
• a csatornahasználati kultúra ismerete.
A kérdőív kitöltői közül a legjobban teljesítő 25% között értékes ajándékokat sorsolunk ki:
• 1 db tablet,
• 1 db kiadványcsomag a Klímabarát Települések Szövetségétől,
• 1 db páros belépő az esztergomi Vízeumba.
A kérdőív kitöltői adatvédelmi nyilatkozattal járulnak hozzá adataik kezeléséhez. A második szakaszban az első szakasz kitöltőit újból felkeressük az ismételt kitöltésre.
A kérdőív 2021. szeptember 30-ig tölthető ki. Sorsolás és e-mailes értesítés 2021. október 7-én.

 

Hőségriadó


Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a várható kánikula miatt 2021. július 13-tól (kedd 0 órától) július 15-ig (csütörtök 24 óráig) II. fokú hőségriasztást rendelt el. A további tudnivalók a felhívásban találhatóak.

Felhívás


 

MENETREND TERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSE

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy idén először lehet hivatalosan és nyilvánosan is véleményezni a következő évre tervezett vasúti menetrendeket.
A lakosok az alábbi, KTI által készített online űrlapon küldhetik el véleményüket, amelyet névtelenül, személyes adatok megadása nélkül tehetnek meg:
A menetrendtervezetek az űrlapról elérhetőek és letölthetőek, azonban a fent megadott e-mail címen, vagy facebook üzenetben igény szerint külön tájékoztatást tudunk nyújtani a tervezett változásokról. A véleményük megküldésében is segítséget tudunk nyújtani a hivatal munkatársainak, illetve a lakosok számára egyaránt.
Nyírbátort az alábbi vasútvonal(ak) érinti(k):

• 110-es vonal Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka


 

Hőségriadó


Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a várható kánikula miatt 2021. július 07-től (szerda 0 órától) július 09-ig (péntek 24 óráig) 3. fokú hőségriasztást rendelt el. A további tudnivalók a felhívásban találhatóak.

Felhívás


 

 

TÁJÉKOZTATÓ

A Nyírbátori Polgármesteri HIvatalban 20201. július 1-jén (csütörtökön) az ügyfélfogadás szünetel!

 


 

Hőségriadó

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a várható kánikula miatt 2021. június 19.-től (szombat 0 órától) június 22-ig (Kedd 24 óráig) 2. fokú hőségriasztást rendelt el. A további tudnivalók a felhívásban találhatóak.

Felhívás


 

Bátori Nyár 2021.

Programok és további információk a képre kattintva érhetőek el:


 

X-FAKTOR MEGHALLGATÁS FEHÉRGYARMATON

Eljött a Te pillanatod! Ha úgy érzed, megvan benned az X, jelentkezz! Az egyéni meghallgatások (a meghallgatásokon egyéni fellépő, duó, maximum 3 fős formáció vehet részt) a hatályos járványügyi jogszabályok szerint kerülnek megszervezésre. 

 

 

A VÍZÜGYI HATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművel kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. január 1-től a Nyugati főcsatorna használatához, továbbá a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. március 1-től a Tisza-tó teljes területére („Kék típusú), valamint a KÖTIVIZIG kezelésében lévő további védtöltésekre érvényes („Sárga” típusú) Töltésközlekedési (Gátfelhajtási) engedélyek elektronikus úton vásárolhatók meg (bankkártyás fizetéssel, On-Line vásárlással, vagy Mobil Applikáción) keresztül, a http://gatfelhajtasiengedely.hu/ weboldalon.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az érintett területek kiemelt, és folyamatos ellenőrzés alatt állnak, mely ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított személyek ellenőrzik a szükséges Töltésközlekedési (Gátfelhajtási) engedély meglétét, és annak érvényességét.

Javasoljuk, kímélje meg Magát, és a közlekedésben érintetteket az ezzel járó kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól!

Útmutató megtekintése

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ORFK - Országos Baleset-megelőzési Bizottság, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelőzési Bizottság felmenő rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet  „Így közlekedtek ti!” címmel, három kategóriában: óvodások (3-6 éves), valamint alsó tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére. 

 Pályázati felhívás


Szabolcs-Szatmár-Bereg MegyeiRendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának felhívása az időseket érintő "unokázós csalásokról" 

Tájékoztató


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója a téli időjárás során követendő lakossági magatartási szabályokról

  Tájékoztató


Lomtalanítás tájékoztató

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szabolcs- Szatmár- Bereg megye területén a lomtalanítást 2020. évtől házhoz menő lomtalanítás keretében végzi el. A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe.

 TájékoztatóNYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatója

 Nyírségvíz Zrt.tájékoztatója a vízmérő aknák téliesítéséről


Ingyenes jogsegélyszolgálat


TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az IGAZGATÁSI SZÜNET ALATT 2020. DECEMBER 28. NAPJÁTÓL 2020. DECEMBER 31. NAPJÁIG AZ ÜNNEPEKRE VALÓ TEKINTETTEL A NYÍRBÁTORI POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA TART,  AZ ÜGYINTÉZÉS SZÜNETEL.

ÜGYELETI TELEFONSZÁM: 06/30-687-4214 (rendkívüli, sürgős esetben)

 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 


 

Tisztelt Adózók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. napjától hatályba lép az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely az önkormányzati adóztatás területét érintő szabályozásokat is tartalmaz.

A leglényegesebb változás, hogy 2021. január 1. napjától a gépjárműadó kötelezettséggel kapcsolatos feladatok az önkormányzattól átkerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A 2021. évtől kezdődő időszakra járó gépjárműadót a NAV számlájára kell megfizetni, az általuk 2021-ben kiadandó határozatok alapján. A 2021. előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő esetleg átnyúlik 2021. évre.

Arra kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy addig ne rendezzék a 2021-es évre vonatkozó gépjárműadójukat, amíg meg nem kapják az adóhatóság névre szóló értesítését.

A helyi iparűzési adóztatást is érinti a törvényi szabályozás változása. Az adózó 2021. január 01. napját követően a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek, így azok 2021. január 01. napjától nem lesznek elérhetőek a portálon. 

 

Megértésüket köszönjük!

Badics Ikdikó

jegyző


 

Nyírségvíz Zrt. videós tájékoztatója a vízmérő aknák és fedlapok szigeteléséről

 http://www.nyirsegviz.hu/vizmeroakna-teliesitese

 

Nyírségvíz Zrt. tájékoztatója az ivóvízvezeték mechanikus tisztításásáról

 Tájékoztató

 

PÁLYÁZATOK

http://nyirbator.hu/palyazatok


HIRDETMÉNYEK

http://nyirbator.hu/kozfeladatot-ellato-szerv-hirdetmenyei-kozlemenyei


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKOSSÁGI INTERNET-HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT TÁMOGATÁSÁRA


Ösztöndíjpályázatok 

 I. "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyírbátor Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bu